ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 200W POLO

HQSM205-AX ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 200W POLO

อัตราการไหล 2.4 ลบ.ม./ชม.,M3/HR
ระยะส่ง 32 ม./M