Showing all 1 result

ชอล์ควัดอุณหภูมิ TEMPILSTIK ชอล์ควัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิหรือจุดหลอมละลายที่ต้องการตามอุณหภูมิที่กำหนด ชอล์คจะละลายเมื่อความร้อนถึงอุณหภูมินั้นๆที่กำหนด