Showing 1–20 of 28 results

ปั๊มหอยโข่ง  EBARA ที่จำหน่ายในประเทศไทย ผลิตจากโรงงานในประเทศอิตาลีตามมาตรฐานเยอรมัน (DIN) และจากโรงงานอื่นๆของ EBARA ทั่วโลก ราคาพิเศษ โดย ซีเมส เทรดดิ้ง จำกัด